DMCA


Administrator podejmuje działania w celu ochrony obowiązującego prawa, w szczególności ochrony praw autorskich i dóbr osobistych.  W tym celu w szczególności administrator reaguje na wszelkie zgłoszenia dotyczące treści w Portalu naruszających prawo, podejmując stosowne kroki, w tym usuwając treści naruszające prawo.

Zgodnie z art. 14  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zmianami) Administrator:

-  który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych,

-  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu,

- nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

W związku z powyższym, jeśli zauważą Państwo iż treści na Portalu naruszają prawo, prosimy o zgłoszenie tego faktu. Treści, co do których, po ich weryfikacji, potwierdzi się fakt, iż naruszają one prawo zostaną usunięte przez Administratora.

W razie zamieszczania przez Użytkownika treści naruszających prawo Administrator może wyciągnąć wobec takiego Użytkownika stosowne konsekwencje, z usunięciem konta włącznie.

Administrator może wyciągnąć analogiczne konsekwencje wobec Użytkowników, którzy dokonują powtarzających się zgłoszeń o naruszeniu prawa przez określone treści w Portalu, jeśli zgłoszenia takie będą okazywać się każdorazowo bezzasadne (zgłoszenia fałszywe).